Trang chủ Blockchain Hợp Đồng Thông Minh (Smart Contract) Lập trình smart contracts: Phần 4 Bài toán thực tế

Lập trình smart contracts: Phần 4 Bài toán thực tế

lúc 20:00
Táng lên

Chúng ta cùng đi vào giải quyết bài toán thực tế, qua đó ta có thể thấy được ưu và nhược điểm của smart contracts trên nền Ethereum, cũng như nhìn cận cảnh quá trình phát triển một dApp thực sự.

Chọn chủ đề

Mình chọn chủ đề hợp đồng làm việc part time

Phân tích bài toán

Bài toán hợp đồng làm việc part time sẽ bao gồm những chức năng sau:

 • Tạo hợp đồng part time
 • Định ra khoảng thời gian để hợp đồng có hiệu lực
 • Giải quyết tranh chấp
 • Hiển thị các hợp đồng đang khả dụng
 • Kí kết các hợp đồng khả dụng
 • Thế chấp và chi trả hợp đồng
 • Xóa bỏ hợp đồng quá hạn
 • Đánh giá các cá nhân

Vấn đề được giải quyết khi áp dụng smart contracts và dApp:

 • Giảm thiểu chi phí vận hành
 • Đảm bảo hợp đồng luôn được thực thi như đã định
 • Thời gian của hợp đồng có thể trong vòng kéo dài trong 1 tiếng
 • Minh bạch và tạo ra market mở cho mọi cá nhân tham gia

Mô hình của hệ thống

Smart contracts

Phần màu xanh mô tả vể quá trình phát triển smart contracts:

 • Smart contract được viết bằng một ngôn ngữ phổ biến như Solidity (Viper).
 • Smart contract thông qua trình biên dịch solidity compiler (solc) được biên dịch thành operation code
 • Operation code được deploy vào blockchain của Ethereum tại một logical address.

Phần màu cam mô tả front-end của dApp:

 • Private key & public key sẽ lưu trữ ở phía client side, điều này khác biệt hoàn với các application truyền thống, khi mà phần quan trọng nhất lại không nắm bởi third party
 • GUI có thể được xây dựng bằng bất cứ thứ gì, thuận tiện với developer. Trong ví dụ này mình chọn Web UI (HTML/CSS/JS).
 • Users sẽ tương tác với smart contracts thông qua Web UI. Và Web UI còn hiển thị dữ liệu của smart contracts.
 • Mỗi lần trigger methodscủa smart contract thông qua Web UI sẽ tiêu tốn Ethereum.

Tiến hành

Mình thực hiện lệnh truffle init để tạo khởi tạo project sử dụng development framework là truffle. Viết mã nguồn đầu tiên của Part Time contract.

Toàn bộ smart contract như sau

pragma solidity ^0.4.17;

 

contract PartTime {

struct Job {

uint256 id;

address creator;

uint256 salary;

bytes title;

bytes description;

}

 

uint256 totalJob;

 

mapping (uint256 => Job) public jobData;

 

 

function createJob(uint256 salary, bytes title, bytes description)

returns(uint256 jobId)

{

// Saving a little gas by create a temporary object

Job memory newJob;

 

// Assign jobId

jobId = totalJob;

 

newJob.id = jobId;

newJob.title = title;

newJob.description = description;

newJob.salary = salary;

newJob.creator = msg.sender;

 

// Append newJob to jobData

jobData[totalJob++] = newJob;

}

 

}

Struct job

Mình define struct Job chứa thông tin của một công việc part time, bao gồm các thông tin như id, title, description, salary, creator:

struct Job {

uint256 id;

address creator;

uint256 salary;

bytes title;

bytes description;

}

Mapping dữ liệu

Mình muốn có thể chứa nhiều công việc trong smart contract, nên mình khai báo một mapping để chứa được nhiều jobs hơn, đoạn code này làm nhiệm vụ mapping một unsigned integer 256 bits vào một struct job:

mapping (uint256 => Job) public jobData;

Mapping thế này cho phép bạn truy cập lại dữ liệu cũ khi bạn có được index của dữ liệu, thông qua sử dụng toán tử [] (khá giống với array, nhưng dùng mapping tiết kiệm gas hơn).

Thêm một record vào bảng mapping

function createJob(uint256 salary, bytes title, bytes description)

returns(uint256 jobId)

{

// Saving a little gas by create a temporary object

Job memory newJob;

 

// Assign jobId

jobId = totalJob;

 

newJob.id = jobId;

newJob.title = title;

newJob.description = description;

newJob.salary = salary;

newJob.creator = msg.sender;

 

// Append newJob to jobData

jobData[totalJob++] = newJob;

}

Function này sẽ thêm một job vào phía cuối mapping table chứa rất nhiều struct job mà chúng ta lưu trong jobData.

Thử nghiệm deploy

Smart contracts

Đầu tiên mình thực thi ganache-cli:

Smart contracts

Giờ chúng ta open một command prompt khác thực thi:Toàn bộ mã nguồn các bạn có thể tải về tại https://github.com/chiro-hiro/part-time-dapp (phân phối theo giấy phép MIT).

Xem thêm:

Tạp chí Bitcoin

Táng lên

MỚI CẬP NHẬT