Trang chủ Blockchain Hợp Đồng Thông Minh (Smart Contract) Lập trình smart contract: Phần 5 — Viết test case cho smart contracts

Lập trình smart contract: Phần 5 — Viết test case cho smart contracts

lúc 21:00
Táng lên

Tiếp tục loạt bài thực tế phát triển dApp, giờ chúng ta sẽ nâng độ khó lên một chút xíu khi đi vào hoàn thiện nội dung của smart contracts và viết test case kiểm thử.

Smart contracts

Events

Các smart contracts được thực thi trong môi trường của EVM, hoàn toàn tách biệt với môi trường bên ngoài. Để có thể trigger một sự kiệu ra bên ngoài EVM ta gửi các events được định nghĩa trước:

//New job append
 event NewJob(
 uint256 indexed id,
 address creator,
 uint256 salary,
 uint256 timeOut);

//An woker start working
 event TakeJob(
 uint256 indexed id,
 address indexed labor);

Các event này có thể lắng nghe thông qua các filter cung cấp bởi web3js, việc này sẽ cung cấp thêm thông tin, trigger các hệ thống third party hoặc đơn giản là điều chỉnh lại front-end.

Modifier

Để smart contract của mình bảo mật hơn, mình thêm các modifier. Mục tiêu là kiểm tra arguments trước khi method được trigger (Ethereum là một hệ hoàn toàn thụ động, không có khả năng tự tính toán).

//Transaction must contant Ethereum
 modifier onlyHaveFund {
 require(msg.value > MINIUM_SALARY);
 _;
 }

Trên đây bạn có thể đọc thấy modifier rất rõ nghĩa, với modifier này mình check số Ethereum có trong transaction. Biến msg sẽ chứa vài thông tin hữu ích của transaction (eg. msg.sender: address của người gửi, msg.value: số ethereum tính bằng wei). Để biết rõ thêm global variable các bạn xem ở đây.

Smart contract

Mình viết lại smart contract, thêm hai function mới takeJob() và viewJob():

//Take job

function

takeJob (uint256 jobId)

public onlyValidMortgage(jobId) onlyValidId(jobId) onlyValidJob(jobId)

{

//Trigger event to log labor

TakeJob(jobId, msg.sender);//Change working state

jobData[jobId].start = block.timestamp;

}//Veiw job data

function

viewJob(uint256 jobId)

public onlyValidId(jobId) constant returns (

uint256 id,

address creator,

uint256 salary,

uint256 start,

uint256 end,

uint256 timeOut,

bytes title,

bytes description)

{

Job memory jobReader = jobData[jobId];

return (jobReader.id,

jobReader.creator,

jobReader.salary,

jobReader.start,

jobReader.end,

jobReader.timeOut,

jobReader.title,

jobReader.description);

}

Trong phần struct mình cũng update thêm các biến liên quan tới thời gian, và để tiện xử lý mình sẽ sữ dụng Unix timestamp (Solidity không có kiểu datime nên dùng Unix time là tiện nhất):

uint256 start;

uint256 end;

uint256 timeOut;

Chúng ta có toàn bộ mã nguồn như sau:

pragma solidity ^0.4.18;

contract PartTime {//Job structure

struct Job {

uint256 id;

address creator;

uint256 salary;

uint256 start;

uint256 end;

uint256 timeOut;

bytes title;

bytes description;

}//New job append

event NewJob(uint256 indexed id,

address creator,

uint256 salary,

uint256 timeOut);//An woker start working

event TakeJob(

uint256 indexed id,

address indexed labor);//Minium accept salary

uint256 constant public MINIUM_SALARY = 0.1 ether;//The number of jobs

uint256 public totalJob;//Mapped data

mapping (uint256 => Job) public jobData;//Transaction must contant Ethereum

modifier onlyHaveFund {

require(msg.value > MINIUM_SALARY);

_;

}//Valid timeOut should be greater than 3 days

modifier onlyValidTimeOut(uint256 timeOut) {

require(timeOut > 3 days);

_;

}//Check valid job Id

modifier onlyValidId(uint256 jobId) {

require(jobId < totalJob);

_;

}//Mortgage should be greater than 1/10

modifier onlyValidMortgage(uint256 jobId) {

require(msg.value > jobData[jobId].salary/10);

_;

}//Check is it a taked job

modifier onlyValidJob(uint256 jobId) {

require(jobData[jobId].end == 0);

require(jobData[jobId].start == 0);

_;

}//Append new job to mapping

function

createJob (uint256 timeOut, bytes title, bytes description)

public onlyHaveFund onlyValidTimeOut(timeOut) payable returns(uint256 jobId)

{

// Saving a little gas by create a temporary object

Job memory newJob;// Assign jobId

jobId = totalJob;newJob.id = jobId;

newJob.id = timeOut;

newJob.title = title;

newJob.description = description;

newJob.salary = msg.value;

newJob.creator = msg.sender;//Trigger event

NewJob(jobId, msg.sender, msg.value, timeOut);// Append newJob to jobData

jobData[totalJob++] = newJob;return jobId;

}//Take job

function

takeJob (uint256 jobId)

public onlyValidMortgage(jobId) onlyValidId(jobId) onlyValidJob(jobId)

{

//Trigger event to log labor

TakeJob(jobId, msg.sender);//Change working state

jobData[jobId].start = block.timestamp;

}//Veiw job data

function

viewJob(uint256 jobId)

public onlyValidId(jobId) constant returns (

uint256 id,

address creator,

uint256 salary,

uint256 start,

uint256 end,

uint256 timeOut,

bytes title,

bytes description)

{

Job memory jobReader = jobData[jobId];

return (jobReader.id,

jobReader.creator,

jobReader.salary,

jobReader.start,

jobReader.end,

jobReader.timeOut,

jobReader.title,

jobReader.description);

}}

Và mình viết thêm test case bằng JavaScript:

var Partime = artifacts.require("./PartTime.sol");function createTx(from, to, value = 0, gas = 1000000, gasPrice = 20000000) {

return {

from: from,

to: to,

gas: gas,

gasPrice: gasPrice,

value: value

};

}contract('Partime', function (accounts) {it('should have 0 total part time job', function () {

return Partime.deployed().then(function (instance) {

return instance.totalJob.call();

}).then(function (totalJob) {

assert.equal(totalJob.valueOf(), 0, 'Total job was not equal to 0');

});

});it('should able to add new job', function () {

return Partime.deployed().then(function (instance) {

return instance.createJob(((new Date()).getTime() / 1000 + 432000),

"This is tittle",

"This is description",

createTx(accounts[0], instance.address, web3.toWei('1', 'ether')));

}).then(function (totalJob) {

assert.equal(typeof (totalJob.valueOf()), 'object', 'Transaction was not triggered success');

});

});it('should have total part time job geater than 0', function () {

return Partime.deployed().then(function (instance) {

return instance.totalJob.call();

}).then(function (totalJob) {

assert.equal(totalJob.valueOf() > 0, true, 'Total job was equal to 0' );

});

});});

Bạn chú ý thấy mình đang thêm 1 job mới:

return instance.createJob(((new Date()).getTime() / 1000 + 432000),

"This is tittle",

"This is description",

createTx(accounts[0], instance.address, web3.toWei('1', 'ether')));

Đoạn code này có nghĩa là mình tạo ra 1 job có

  • Timeout: 5 ngày
  • Title: This is tittle
  • Description: This is description
  • Value: 1 Ethereum

Thực thi kiểm thử:

Smart contracts

Mình đã update source code tại https://github.com/chiro-hiro/part-time-dapp. Các bạn có thể clone về hoặc fork về viết cùng mình cho vui.

Theo: TapchiBitcoin.vn/tradahacking.vn

Xem thêm:

Táng lên

MỚI CẬP NHẬT